นโยบายบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ดาวน์โหลด
นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลด
นโยบายการบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
นโยบายการควบคุม และ กลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายการอนุญาตให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ดาวน์โหลด