ดร.ทนง พิทยะ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
ดร. จอน วงศ์สวรรค์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
ดร.ภาวิช ทองโรจน์
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการ
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายเดวิด แวน ดาว
 • กรรมการ
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เลขานุการบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ