ดร.ทนง พิทยะ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
ดร. จอน วงศ์สวรรค์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นายณรงค์ แสงสุริยะ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการ
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ มริตตนะพร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการ
นายเดวิด แวน ดาว
 • กรรมการ
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการ
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
 • กรรมการ
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • เลขานุการบริษัท