วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำใน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ค่านิยมองค์กรของ CKPOWER

COACHING AND LEARNING

สอนกันเหมือนพี่น้อง

ACCOUNTABILITY

ทำให้ดีที่สุดและรับผิดชอบในสิ่งที่ตามมา

WORK ETHICS

“ถูกต้อง” มาก่อน “ถูกใจ”

TEAMWORK

รวมพลัง 1+1 ต้องได้มากกว่า 2

ADAPTABILITY

เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง