กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2, 3

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 2, 3

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ 8,223 6,527 8,505
รายได้ค่าบริหารโครงการ 154 168 293
รายได้อื่นๆ 1 463 482 537
รายได้รวม 8,840 7,177 9,335
กำไรขั้นต้น 2,263 1,188 2,815
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2, 3 3,719 3,260 5,975
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 192 405 2,179
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3, 4 0.025 0.050 0.268
สินทรัพย์รวม 64,191 67,038 68,977
หนี้สินรวม 28,644 32,000 32,847
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 35,547 35,038 36,130
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.6% 16.5% 30.2%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 3 42.1% 45.4% 64.0%
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 3 2.2% 5.6% 23.3%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.91
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.62 0.60 0.65
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.68 2.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5 0.9% 1.7% 9.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6 0.3% 0.6% 3.2%

หมายเหตุ :
1 ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
3 ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
4 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
5 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
6 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย