กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย  1, 2

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 1, 2

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ 8,950 8,223 6,527
รายได้ค่าบริหารโครงการ 120 154 168
รายได้อื่นๆ 45 463 482
รายได้รวม 9,115 8,840 7,178
กำไรขั้นต้น 2,966 2,263 1,188
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 1, 2 4,584 3,719 3,260
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1, 2 599 192 405
กำไรต่อหุ้น* (บาท) 2 0.081 0.025 0.050
สินทรัพย์รวม 62,503 64,191 67,038
หนี้สินรวม 30,981 28,644 32,000
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 31,522 35,547 35,038
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.5% 25.6% 16.5%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 2 50.3% 42.1% 45.4%
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 6.6% 2.2% 5.6%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.98 0.81 0.91
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.76 0.62 0.60
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 1.95 1.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3 3.3% 0.9% 1.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)4 1.0% 0.3% 0.6%

หมายเหตุ : * คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
1 รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
2 ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
3 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
4 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย