รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(ร่าง) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
02. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ดาวน์โหลด
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ดาวน์โหลด
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ดาวน์โหลด
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
ดาวน์โหลด
07. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
08. หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มการลงทะเบียน
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
09. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
ดาวน์โหลด
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด
11. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ดาวน์โหลด
12. วิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ก.)
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด