รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(ร่าง) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
02. รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ดาวน์โหลด
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ดาวน์โหลด
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ดาวน์โหลด
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
ดาวน์โหลด
07. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
08. หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มการลงทะเบียน
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
09. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
11. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
ดาวน์โหลด
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
ดาวน์โหลด
13. มาตรการและแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
14. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
15. แบบสอบถามสุขภาพสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แบบ ก.)
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด