แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ก.)
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด