โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

9

กำลังการผลิตติดตั้ง

29 เมกะวัตต์

CKPower ถือหุ้นในบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BKC ยังได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ

นอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้นในบริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด (“CRS”) และบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (“NRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยบริษัทได้ทำการศึกษาว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำเล หรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว