คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและวีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งปรับลดจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ การซื้อหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประกาศการจ่ายเงินปันผลปี 2563 และอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มวาระการประชุม เปลี่ยนวันประชุมผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล)