ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 2564
ดาวน์โหลด