วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
14 กันยายน 2564 CKPower Opportunity Day Q2 2021 16.00 - 17.00 hrs.

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
หรือ https://www.youtube.com/setthailand

เพิ่มในปฏิทิน
16 สิงหาคม 2564 Analyst Meeting Q2 2021 14.00-15.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
02 กรกฎาคม 2564 Virtual Conference Meeting with Kiatnakin PHATRA 14.00 - 15.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
14 มิถุนายน 2564 Virtual Conference Meeting with Evli Group 14.00 - 15.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
27 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 Daiwa Thanachart Thailand Corporate Day เพิ่มในปฏิทิน
17 พฤษภาคม 2564 Analyst Meeting Q1 2021 14.00 - 16.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
22 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร
10.00 - 12.00 hrs.
เพิ่มในปฏิทิน
02 มีนาคม 2564 Analyst Meeting FY 2020  14.00 - 16.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน