วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
27 พฤศจิกายน 2566 SET Digital Roadshow Q3 2023 14.15 - 15.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
21 สิงหาคม 2566 CKPower Opportunity Day Q2 2023 14.15 -15.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
29 พฤษภาคม 2566 Analyst Meeting Q1 2023 เวลา 14.00-16.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
25 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มในปฏิทิน
07 มีนาคม 2566 Analyst Meeting FY 2022 14.00-16.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน