ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น
CKP
ราคาล่าสุด
5.55
เปลี่ยนแปลง(%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,996,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
67,022,400

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 1

(หน่วย : ล้านบาท)


1 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม และไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1

(หน่วย : ล้านบาท)


1 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม และไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ปฏิทินนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายธรรมขจร นันทพงษ์

02 691 9720 ต่อ 17035
02 691 9723
อ่านเพิ่มเติม