ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น
CKP
ราคาล่าสุด
5.15
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.05 (+0.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,286,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,575,045

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายธรรมขจร นันทพงษ์

02 691 9720 ต่อ 17035
02 691 9723
อ่านเพิ่มเติม