บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง ดังนี้

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) ผลประกอบการประจำปี
3 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 เงินปันผล 0.0850 บาท 2565
5 พ.ค. 65 20 พ.ค. 65 เงินปันผล 0.0800 บาท 2564
28 เม.ย. 64 20 พ.ค. 64 เงินปันผล 0.0350 บาท 2563
24 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63 เงินปันผล 0.0300 บาท 2562
30 เม.ย. 62 21 พ.ค. 62 เงินปันผล 0.0280 บาท 2561
19 เม.ย. 61 8 พ.ค. 61 เงินปันผล 0.0225 บาท 2560
20 มี.ค. 60 18 พ.ค. 60 เงินปันผล 0.0600 บาท 2559
18 มี.ค. 59 16 พ.ค. 59 เงินปันผล 0.0223 บาท 2558
11 มี.ค. 58 27 เม.ย. 58 เงินปันผล 0.1000 บาท 2557