สารจากกรรมการผู้จัดการ

“พลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของกลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นแนวทางสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2593 ในปี 2565 ซีเค พาวเวอร์ ในฐานะ หนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เราได้ทำตามสิ่งที่เราให้คำมั่นไว้ในปีที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากร้อยละ 89 เป็นร้อยละ 95 ภายในปี 2567”

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก “C-K-P” ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม (C – Clean Electricity ไฟฟ้าสะอาด) มิติสังคม (K – Kind Neighbor หรือ เพื่อนบ้านที่ดี) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (P – Partnership for Life หรือ พันธมิตรที่ยั่งยืน) พร้อมตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565-2569) เราเชื่อว่ากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเราจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบและเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า

กลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ ได้ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยในปี 2565 เราได้รับรางวัลเกียรติยศ “SET Awards 2022” กลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Rising Star เป็นปีแรก รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ‘บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน’ หรือ ESG Emerging List และรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากการการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่น จากสถาบันไทยพัฒน์ และยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ซึ่งเป็นการยืนยันทิศทางการดำเนินธุรกิจและสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลกระทบเชิงบวกระดับสากล บริษัทได้เข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตั้งแต่ปี 2563 และยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนหลักสากล 10 ประการ ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง

แม้แต่ในบริบทของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ในด้านการดูแลสังคมและชุมชน บริษัทได้ปลูกฝัง DNA การผู้เป็นให้ เราใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนในการร่วมสร้างสังคมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs (Sustainable Development Goals) เรามุ่งดำเนินธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการนำพาแสงสว่างและร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนทั้งในประเทศไทยและสปป.ลาว ผ่าน “โครงการหิ่งห้อย” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้กลยุทธ์ “เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง” ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทตลอดมา ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” ด้าน Social Empowerment องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

ในนามกรรมการผู้จัดการ ผมขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนที่มีให้แก่กลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความทุ่มเทของพนักงานอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเป็นบททดสอบความสามารถและความเข้มแข็งของ ซีเค พาวเวอร์ ที่ยังเติบโตต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผมรู้สึกภูมิใจและขอบคุณในการวางแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถของทุกคนในองค์กร โดยมีเป้าหมายร่วมที่สำคัญ คือ ร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ “พลังงานสะอาด เพื่ออนาคตของโลกที่ยั่งยืน”

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ

CKPower กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ไม่สิ้นสุด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน หรือที่รู้จักกันในนาม ESG (Environment, Social and Governance) พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ชั้นนำในภูมิภาค บนจิตสำนึกของการดำเนินงานด้วยความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงาน ความยั่งยืน

ดูทั้งหมด
รายงานความยั่งยืนปี 2565
เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
- ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ดาวน์โหลด
- ด้านประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ดาวน์โหลด
- ด้านบุคลากร
ดาวน์โหลด
ขอบเขตการจัดทำรายงาน
ดาวน์โหลด
GRI Content Index
ดาวน์โหลด
Task Force on Climate-related Financial Disclosure : TCFD
ดาวน์โหลด
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ
ดาวน์โหลด
  • ซี ไฟฟ้าสะอาด

    มิติสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากทางชีวภาพ โดยยังคงศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ

  • เค เพื่อนบ้านที่ดี

    มิติสังคม

รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

  • พี พันธมิตรที่ยั่งยืน

    มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

เสริมศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนในโอกาสทางธุรกิจใหม่ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการประยุกต์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาผนวกกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาค และสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด