สารจากกรรมการผู้จัดการ

“การพัฒนาความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดูแลสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่มด้วยความโปร่งใสและจริงใจ ด้วยเหตุนี้ บริษํทได้ดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังแต่เพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลและรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม และนำความเจริญมาสู่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

แม้แต่ในบริบทของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้ปลูกฝังค่านิยมด้านความยั่งยืน ผ่านการดำเนินการในหลากหลายมิติเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CSR ภายใต้ “โครงการหิ่งห้อย” ที่ทำต่อเนื่องติดต่อกันกว่า 5 ปี รวมถึงชุดเครื่องแบบของพนักงานที่เลือกใช้ผ้า Cool Mode เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำหรับการประเมิณผลการทำงานของทุกคนในองค์กร ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นได้ว่า “ความยั่งยืน” จึงเปรียบเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ CKPower

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ

CKPower กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ไม่สิ้นสุด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน หรือที่รู้จักกันในนาม ESG (Environment, Social and Governance) พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ชั้นนำในภูมิภาค บนจิตสำนึกของการดำเนินงานด้วยความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact CKPower

เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ และให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

  • มิติเศรษฐกิจ

แม้การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะมีเป้าหมายสูงสุดที่มุ่งสร้างผลกำไร แต่ CKPower เชื่อมั่นว่าการสร้างสมดุล สำคัญกว่า เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงการกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

  • มิติสังคม

CKPower สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกชุมชนรอบ โรงไฟฟ้าต่างๆ ที่กลุ่ม CKPower เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ เป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) พร้อมกับดำเนินงานตามแนว ปฏิบัติด้านแรงงานที่เหมาะสม ตามกฎหมายของแต่ละท้องถิ่นและเคารพ สิทธิมนุษยชน ตามแนวปฏิบัติสากล

  • มิติสิ่งแวดล้อม

CKPower มุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า พร้อมปลูกฝังให้พนักงาน และชุมชน เรียนรู้ที่จะใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจ

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด