สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า เทรนด์ของโลกรวมทั้งประเทศไทย “พลังงาน Renewable Energy” จะเป็นแหล่งพลังงานหลัก ‘พลังน้ำ’ จะได้เปรียบที่สุดเพราะเป็นพลังงานสะอาด ต้นทุนต่ำ และไม่มีวันหมดไป ซึ่งเป็นจุดเแข็งของซีเค พาวเวอร์นอกจากนี้ “การพัฒนาความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของบริษัท เราจึงให้ความสำคัญในพลังงานหมุนเวียน และการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้น การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่มด้วยความโปร่งใสและจริงใจ ให้ความสำคัญต่อการดูแลและรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม และนำความเจริญมาสู่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

แม้แต่ในบริบทของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้ปลูกฝังค่านิยมด้านความยั่งยืน สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโลกในปัจจุบัน อาทิ การจัดกิจกรรม CSR ภายใต้ “โครงการหิ่งห้อย” ที่ทำต่อเนื่องติดต่อกันกว่า 5 ปี การเลือกชุดเครื่องแบบของพนักงานที่ใช้ผ้า Cool Mode เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันรวมไปถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ประเด็น ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการทำงานของทุกคนในองค์กร

จากจุดมุ่งหมายประเด็นเรื่องความยั่งยืนที่ถูกตั้งให้เป็นพันธกิจหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัท ที่ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอันทรงเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศหลากหลายสาขา ถือเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นในดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน “ความยั่งยืน” อันเปรียบเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ CKPower

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ

CKPower กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ไม่สิ้นสุด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน หรือที่รู้จักกันในนาม ESG (Environment, Social and Governance) พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ชั้นนำในภูมิภาค บนจิตสำนึกของการดำเนินงานด้วยความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงาน ความยั่งยืน

ดูทั้งหมด
รายงานความยั่งยืนปี 2564
เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงาน
- ด้านประสิทธิภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ดาวน์โหลด
- ด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
- ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ดาวน์โหลด
- ด้านบุคลากร
ดาวน์โหลด
ขอบเขตการจัดทำรายงาน
ดาวน์โหลด
GRI Content Index
ดาวน์โหลด
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ
ดาวน์โหลด
  • มิติเศรษฐกิจ

แม้การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะมีเป้าหมายสูงสุดที่มุ่งสร้างผลกำไร แต่ CKPower เชื่อมั่นว่าการสร้างสมดุล สำคัญกว่า เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงการกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

  • มิติสังคม

CKPower สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกชุมชนรอบ โรงไฟฟ้าต่างๆ ที่กลุ่ม CKPower เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ เป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) พร้อมกับดำเนินงานตามแนว ปฏิบัติด้านแรงงานที่เหมาะสม ตามกฎหมายของแต่ละท้องถิ่นและเคารพ สิทธิมนุษยชน ตามแนวปฏิบัติสากล

  • มิติสิ่งแวดล้อม

CKPower มุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า พร้อมปลูกฝังให้พนักงาน และชุมชน เรียนรู้ที่จะใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจ

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด