บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ(“Corporate Governance Policy : CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด No Gift Policy เพื่อกำหนดให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด