บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
นายธรรมขจร นันทพงษ์

นักลงทุนสัมพันธ์

(66)2-691 9720 ext. 17035, 061 407 7449
(66)2-691 9723