โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

2

กำลังการผลิตติดตั้ง

238 เมกะวัตต์

CKPower ถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบ โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 สถานที่ตั้งของทั้ง 2 โครงการ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความ มั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ เพียงอย่างเดียว