ความท้าทาย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ถือเป็นประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจะต้องมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการการหยุดชะงักของระบบการผลิตซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องไปยังผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทจึงมุ่งมั่นดูแลสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทและบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บริษัทจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับตัวให้ธุรกิจสามารถดำเนินการควบคู่กับความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

แนวทางการปฏิบัติงาน

บริษัทกำหนดนโยบาย และระบบการจัดการสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานที่ปลอดภัยครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกสถานที่ปฏิบัติงาน และพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนทั่วทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และการส่งเสริมและป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาและคู่ค้าได้ที่

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม
จรรยาบรรณคู่ค้า
อ่านเพิ่มเติม
การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทมีหน่วยงานความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และได้กำหนดให้หน่วยงานความปลอดภัยของแต่ละโรงไฟฟ้ามีการตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานในหน่วยงานความปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เป้าหมายเชิงปริมาณดังกล่าวยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย อาทิ การรับรองมาตรฐานการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงาน และการบันทึกสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในที่ทำงาน

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท (Occupational Health and Safety Management System) ที่ถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าทั้งในไทยและของ สปป.ลาว ที่โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้งอยู่ อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ กฎหมายการจัดการสารเคมี กฎหมายในการควบคุมและป้องกันเหตุเพลิงไหม้ กฎหมายควบคุมยาเสพติด กฎหมายด้านสุขอนามัย การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานที่ก่อสร้าง กฎหมายควบคุมการจราจร ข้อตกลงว่าด้วยการจัดการสารเคมี กฎหมายมาตรฐานเสียงในอุตสาหกรรม พระราชกฤษฎีกาสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน กฎหมายการควบคุมการก่อสร้าง พระราชกฤษฎีกาการไฟฟ้า กฎหมายด้านการขนส่ง นโยบายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และพระราชกฤษฎีกาความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งพนักงานและผู้รับเหมา โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานในทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของทุกโรงไฟฟ้า โดยในปี 2565 มีการดำเนินการที่ได้รับการตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็น 100% โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

บริษัท ขอบเขตของระบบการจัดการสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในองค์กร ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร
CKP พนักงาน 129 คน 129 คน 129 คน
ผู้รับเหมา 280 คน 280 คน 280 คน
XPCL พนักงาน 186 คน 186 คน 186 คน
ผู้รับเหมา 199 คน 199 คน 199 คน
NN2 พนักงาน 49 คน 49 คน 49 คน
ผู้รับเหมา 360 คน 360 คน 360 คน
BIC พนักงาน 53 คน 53 คน 53 คน
ผู้รับเหมา 3,000 คน 3,000 คน 3,000 คน
BKC พนักงาน 1 คน 1 คน 1 คน
ผู้รับเหมา 65 คน 65 คน 65 คน
Total พนักงาน 418 คน 418 คน 418 คน
ผู้รับเหมา 3,904 คน 3,904 คน 3,904 คน

หมายเหตุ: สถิติในปี 2565

การบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานความปลอดภัยจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

พนักงานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ และต้องนำผลที่ได้จากการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

พนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามขอบเขตที่ดำเนินการได้ จะต้องได้รับการอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงการเข้ารายงานตัวและการตระเตรียมตนเองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมไปถึงการร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ได้รับการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Risk and Hazard Assessments) ซึ่งเป็นแนวทางในการลดความรุนแรงและความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหลังการฝึกซ้อมเพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป โดยการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่

แผนการซ้อมเหตุฉุกเฉิน ความถี่ในการฝึกซ้อม
1. การหนีไฟ 4 ครั้ง/ปี
2. การเผชิญเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล 1 ครั้ง/ปี
3. เครื่องทำความเย็นขัดข้อง 1 ครั้ง/ปี
4. น้ำท่วม 1 ครั้ง/ปี
5. แผ่นดินไหว 1 ครั้ง/ปี
6. ดินถล่ม 1 ครั้ง/ปี
ช่องทางการแจ้งเหตุ

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้รับเหมาแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมตามการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และอีเมล
  • ผู้จัดการโรงไฟฟ้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ และอีเมล
  • แบบฟอร์มออนไลน์ WE CARE CONVERSATION
  • แบบฟอร์มการร้องเรียนและข้อเสนอเเนะ

โดยหลังจากที่ได้รับการแจ้งเหตุ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมและหาแนวทางพิจารณาแก้ไขร่วมกัน

ขั้นตอนการสอบสวนการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน

บริษัทดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการประเมินและจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของกิจกรรมและการดำเนินงานทั้งหมด แล้วจึงคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปในทะเบียนมาประชุมเพื่อหาแนวทางควบคุม ซึ่งจะพิจารณาตามหลักการจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุม และนำเสนอแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติในการจัดทำตามแผนควบคุมความเสี่ยงต่อไป

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การจัดทำรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุและรายงานอุบัติเหตุ (Near Miss and Incident Report) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะเป็นผู้จัดทำรายงานนี้และจัดส่งให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเป็นผู้อนุมัติ โดยรายละเอียดจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานและระบุถึงแนวทางแก้ไข ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุผ่านช่องทางต่าง ๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนภายหลังการรับแจ้งเหตุ โดยสอบสวนการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก โดยในปี 2565 มีเหตุที่ได้รับแจ้งทั้งหมด 32 เหตุการณ์

ทั้งนี้ บริษัทจะนำผลจากการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง และกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาให้สถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยในปี 2565 มีการแจ้งเหตุ จำนวน 32 เหตุการณ์ คิดเป็นเหตุการณ์ที่สามารถจัดการได้โดยแนวทางการจัดการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน จำนวน 30 เหตุการณ์ และเป็นเหตุกาณ์ที่ต้องกำหนดมาตรการป้องกัน รวมถึงแนวทางการจัดการเพิ่มเติม จำนวน 2 เหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น

เหตุการณ์ มาตรการ/แนวทางการจัดการ
1. สารเคมีสัมผัสโดนตัวผู้รับเหมา กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน และผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการยืนยันการขออนุญาตทำงานก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. แผ่นโลหะยึดตรึงสลักเกลียวบาดฝ่ามือพนักงานได้รับบาดเจ็บต้องทำการเย็บแผล

1.) กำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยสำหรับงานขันสลักเกลียว

2.) กำหนดหัวข้ออุบัติเหตุจากการทำงานเกี่ยวกับของมีคมและวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยในกิจกรรม Toolbox Meeting ประจำเดือน

การเยียวยาพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยาพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ

การส่งเสริมสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเป็นประธาน ตัวแทนจากหน่วยงานเดินเครื่อง หน่วยงานซ่อมบำรุง หน่วยงานบริหาร หน่วยงานทรัพยากร หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดตั้งบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health Services ) ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างการทำงานของพนักงาน สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน พัฒนาและเสนอโครงการการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อพิจารณาและผลักดันข้อเสนอต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญพนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทผ่านตัวแทนจากพนักงานที่ร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการประจำปี

โครงการการบริการด้านสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการ รายละเอียด
โครงการ “WE CARE”

ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทได้เริ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการ “WE CARE” เพื่อเสริมสร้าง ค่านิยมและความตระหนักด้านความปลอดภัยขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่น ในการผลักดันนโยบายในการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการสื่อสารและส่งต่อวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงบวก และสื่อสารบนพื้นฐานของความเข้าใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุจากกการทำงาน และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช่วยกันแนะนำและดูแลความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงหลักปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยการอบรมเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย WE CARE เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีการสื่อสาร พูดคุยซึ่งกันและกันผ่านช่องทาง WE CARE Conversation Form เพื่อที่จะให้พนักงานในโรงไฟฟ้ามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำแบบฟอร์มนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถส่งข้อมูลการแนะนำ ติชม การแบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงานได้
Stop Work Authority (SWA) บริษัทให้อำนาจกับพนักงานทุกคนในทุกระดับมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือสามารถหยุดงานได้ทันที หากพนักงานพบเจอกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐาน โดยพิจารณาแล้วว่ากิจกรรมในการปฏิบัติงานนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหรือสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน และสามารถรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยได้ผ่าน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรือรายงานต่อผู้จัดการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดยสภาพการทำงานนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยที่เพียงพอจึงอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานต่อไปได้
เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทได้ระบุให้เกณฑ์ด้านความปลอดภัย ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO45001:2018 เช่น ผู้รับเหมาจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
การตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานทุกคนปีละ 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เป็นมาตรการการป้องกันความปลอดภัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยการจัดเตรียม PPE จะมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และตำแหน่งงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย และสนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลต่อเป้าหมายการเป็น “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” บริษัทจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย และสนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย
การจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล บริษัทได้จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ และห้องพยาบาล (Medical Center) โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัย ประจำการสามารถให้พนักงานรวมไปถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงจัดให้มีรถพยาบาลประจำในบางโรงไฟฟ้าที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เป็นต้น ที่ได้มีการประสานงานไว้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น
โครงการ รายละเอียด ความเสี่ยง ผู้รับการอบรม
พนักงาน ผู้รับเหมา
กิจกรรม Safety Toolbox Meeting บริษัทให้ความสำคัญต่อการระบุภัยคุกคามหรือประเด็นความเสี่ยงที่อันตรายในทุกขั้นตอนของการทำงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจนพัฒนาและต่อยอดโครงการด้านความปลอดภัย โดยบริษัทดำเนินการผ่านกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือทั่วทั้งองค์กรภายใต้กิจกรรม Safety Toolbox Meeting เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยรูปแบบจะการนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และแนะนำวิธีปฏิบัติงานให้ปลอดภัยทุกกิจกรรมและขั้นตอนในการทำงานในโรงไฟฟ้า ความเสี่ยงทั่วไป
โครงการ Safety Week 2022 ในปี 2565 บริษัทได้จัดโครงการ Safety Week 2022 เฉลิมฉลองความสำเร็จ 2,000,000 ชั่วโมงการทำงาน (มาตรฐาน ANSI) โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTI) นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อระบบการทำงานภายใต้การควบคุมความปลอดภัย ผ่าน WE CARE Conversation และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท

ความเสี่ยงทั่วไป -
การซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล

หลักสูตรการควบคุมการหกรั่วไหลของสารเคมีเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำงานที่อาจสัมผัสกับสารเคมี วัตถุอันตราย โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทีมฉุกเฉิน ทีมดับเพลิง และผู้ควบคุมสารเคมีที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเหตุฉุกเฉินดังกล่าว เพื่อให้สามารถควบคุมอุบัติเหตุได้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2565 ไม่มีบันทึกการรั่วไหลของสารอันตรายตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงสารไม่อันตรายภายในสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

ความเสี่ยงเฉพาะทาง -
การอบรมการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น บริษัทให้ความสำคัญถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่น จึงจัดอบรมให้แก่พนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่นเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงความความสูญเสียรวมทั้งวางแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงเฉพาะทาง -
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริงภาคสนามกรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไปในพื้นที่ที่กำหนด บริษัทกำหนดให้พนักงานฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริงภาคสนาม ในกรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไปในพื้นที่ที่กำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานที่เป็นทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองกรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไปในพื้นที่ที่กำหนด โดยมีการบันทึกผลการฝึกซ้อมลงในรายงานผลการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินและการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไป ความเสี่ยงเฉพาะทาง -
การอบรมเทคนิคการผจญเพลิง บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่อยู่ในทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ได้เข้าอบรมเทคนิคการผจญเพลิง เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมมีความชำนาญด้านทักษะ เทคนิคการควบคุมระงับเหตุ และการใช้อุปกรณ์ควบคุมเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนทักษะการผจญเพลิงและสามารถเข้าระงับเหตุ และควบคุมสถานการณ์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ในโรงไฟฟ้าได้ทันที ความเสี่ยงเฉพาะทาง -
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกับระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 ทราบถึงข้อกำหนด ที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบ ISO 45001: 2018 ความเสี่ยงทั่วไป -
การอบรมการควบคุมประจำหม้อน้ำ บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานควบคุมหม้อน้ำประจำโรงไฟฟ้า เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ และมีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความเสี่ยงเฉพาะทาง -
การอบรมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัย บริษัทได้ให้พนักงานอบรมการการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัย เพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในส่วนงานของตนเองทุกงานที่มีความเสี่ยงอันตรายพร้อมนำส่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานการจัดการอาขีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 ความเสี่ยงทั่วไป
การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคือชีพจากแพทย์ประจำโรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงทั่วไป -
การอบรมการตรวจประเมินภายในสำหรับ 3 ระบบ (9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018) บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินภายในสำหรับระบบมาตรฐานทั้ง 3 ระบบ ISO 9001: 2015, 14001:2015 และ 45001:2018 โดยคณะทำงานตรวจประเมินภายในจะได้รับการอบรมหลักสูตรสำหรับการตรวจประเมินภายใน 3 ระบบเพื่อให้มีความรู้และทราบถึงหลักการตรวจประเมินภายใน และจัดทำโปรแกรมตรวจประเมินในทุกโรงไฟฟ้า ติดตามและแก้ไข ตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานทั้ง 3 ระบบ ความเสี่ยงทั่วไป -
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย บริษัทได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา ซึ่งบางส่วนมีการเดินทางโดยจักรยานยนต์ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุการสวมหมวกนิรภัยสามารถช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความสูญเสียได้อย่างมาก โดยหลังจากนั้นได้ทำการสำรวจข้อมูลการสวมใส่หมวกนิรภัยของพนักงานและผู้รับเหมา พบว่าพนักงานที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาทำงานไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 34.80 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงได้จัดตั้ง “โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย” ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และเพื่อช่วยลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ และจัดทำป้ายเตือน ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยมีให้พนักงานและผู้รับเหมาร้อยละ 100 สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ในเดือนที่ 4 หลังจากเริ่มโครงการในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ความเสี่ยงทั่วไป

พร้อมกันนี้ บริษัทและบริษัทในเครือยังมุ่งเสริมสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้าที่สำคัญผ่านกิจกรรม โครงการ และการอบรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” โดยบริษัทกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัทตระหนักและห่วงใยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีการกำหนดมาตรการและนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรอบด้าน ประกอบด้วยมาตรการการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่

ผลการดำเนินงาน

สถิติพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

บริษัทไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของพนักงาน แต่ยังรวมไปถึงผู้รับเหมา และคู่ค้าของบริษัท โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็น “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” ดำเนินการการเก็บข้อมูลและตั้งเป้าหมายสถิติอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury Frequency Rate: LTIFR) ให้เป็นศูนย์ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร รวมทั้งเป็นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริษัท บริษัทกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปี 2565 เป้าหมายปี 2566
พนักงาน ผู้รับเหมา พนักงาน ผู้รับเหมา
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน 0 กรณี 0 กรณี 0 กรณี
จำนวนเหตุการณ์การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 0 กรณี 1 กรณี 0 กรณี
จำนวนเหตุการณ์การบาดเจ็บ 1 กรณี 1 กรณี 0 กรณี
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน 1.08 กรณี/1,000,000 ชั่วโมง​ 1.03 กรณี/1,000,000 ชั่วโมง 0 กรณี/1,000,000 ชั่วโมง

ในปี 2565 พบสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา (A Lost-time injuries (LTI)) เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา 1 กรณี ในเดือนมีนาคม ซึ่งการบาดเจ็บหลักจากการทำงานมาจากสารเคมีสัมผัสโดนตัวผู้รับเหมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการสืบสวน วิเคราะห์ถึงสาเหตุ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำและมีการสื่อสารขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมงานทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน และทำการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้รับเหมาเริ่มเข้าทำงาน และตลอดระยะเวลาการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดจนงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ผลดังกล่าวทำให้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา ไม่พบอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และไม่มีอาการเจ็บป่วยหลักจากการทำงาน