ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 19/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

15,991

(Free float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

24.22

(% Free float)

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/04/2564 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

15,414

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.34

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29/04/2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2,492,961,348 30.67
2. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 2,030,759,929 24.98
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1,429,790,913 17.59
4. PT SOLE CO.,LTD 200,000,000 2.46
5. น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์ 131,800,000 1.62
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 124,558,865 1.53
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 104,553,059 1.29
8. นาย มิน เธียรวร 73,000,000 0.90
9. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 63,600,000 0.78
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 47,246,300 0.58