บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริหารโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 2,164 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้งรวม

2,167

เมกะวัตต์

โครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

2,164

เมกะวัตต์

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

3

เมกะวัตต์

บริษัทจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 (“โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2”)
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”)

2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

 • โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (“BIC1”)
 • โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”)

3. โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)
 • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)