นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เลขานุการบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ
ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์
 • รองกรรมการผู้จัดการ
  สายงานวิศวกรรม
นางมัณทนา เอื้อกิจขจร
 • รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิติพัฒน์ นานานุกูล
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานการเงินและบัญชี
  (ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน)
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานทรัพยากรบุคคล
นายราเจช รัซดาล
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
นางสาวเพ็ญพีรยา ความเพียร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร