เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ปี 2563 นับเป็นอีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจและการเติบโตของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่มีพันธกิจในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

แม้ว่าทั่วโลกจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หากแต่วิกฤตการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทในเครือซีเค พาวเวอร์ แต่อย่างใดบริษัทสามารถผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างผลกำไรสุทธิได้ถึง 405 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 111 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 192 ล้านบาท นอกจากนี้ ความสามารถใน การบริหารจัดการอัตราหนี้สินต่อทุนอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท ทำให้ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ ”คงที่" เป็นการสะท้อนผลงานในด้านการพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ทำกับ กฟผ. สำหรับบริบทภายในองค์กรเอง บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อธุรกิจ (Materiality Analysis) สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในการคิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโลกในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาผ่านการจัดอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลากหลายรูปแบบรวมถึงปรับกระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรให้ก้าวทันยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากจุดมุ่งหมายด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศประเด็นเรื่องความยั่งยืนจึงถูกตั้งให้เป็นพันธกิจหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงได้มีการวางแผนการทำกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการ ESG ทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ทำให้ปี 2563 นี้นับได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เป็นการยืนยันว่าบริษัทมีการกำกับดูแลตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใส ดูแล เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ รางวัล Asian Power Awards 2020 จากการคิดค้นโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของพนักงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรางวัล IR Magazine Awards 2020 ในสาขา Best Crisis Management ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีที่ สปป.ลาว การได้รับรางวัลทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงกล่าวได้ว่าในปีที่ผ่านมานี้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความก้าวหน้า ในมิติที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเติบโต (Growth) การสร้างผลกำไร (Profitability) และการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาวอีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซีเค พาวเวอร์ และบริษัทในเครือทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความยั่งยืนในระดับสากลโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่มั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานสะอาดให้กับประเทศควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการบริษัท