เกี่ยวกับ CKPOWER

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554

To be a LEADING POWER BUSINESS COMPANY WITH


ENDLESS ENERGY


In Thailand And Asean Region

ธุรกิจของเรา

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

CKPower ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ในบริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 2 จำกัด (“NN2PC”) และถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

CKPower ถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบ โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2

อ่านเพิ่มเติม

โครงการไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์

CKPower ถือหุ้นในบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BKC ยังได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า

บริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการ ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท

2

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการในสปป.ลาว

9

โครงการไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์

โครงการในประเทศไทย

2

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โครงการในประเทศไทย

มุมนักลงทุน

ยินดีต้อนรับสู่มุมนักลงทุนสัมพันธ์ของ CKP ที่นี่คุณจะพบกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ข้อมูลการถือหุ้น กลยุทธ์ของเรา และข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ชื่อย่อหุ้น
CKP
ราคาล่าสุด
3.16 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (+0.64%)
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธ.ค. 2566 16:35

การกำกับดูเเลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้


เรากำลังมองหาบุคคลที่มีความสามารถ

หากคุณเป็นอีกคนที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงาน และชอบทำงานเป็นทีม สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ที่นี่