บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัท ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 8,129 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

9,240

ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

8,129

ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็น บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท ดังนี้

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การลงทุนใน บริษัทย่อยรวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
46%
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2PC”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัทในสัดส่วน การถือหุ้นที่ร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
65%
บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
บริษัท บางเขนชัย จำกัด
100%
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วน การถือหุ้นที่ร้อยละ 100

การลงทุนใน บริษัทร่วม รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
37.5%
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 37.5
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด
30%
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด
30%
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินของ BKC จำนวน 1 โครงการ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563