หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ตลท.
การจัดการในภาวะวิกฤติยอดเยี่ยม - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นิตยสาร IR Magazine
การยกระดับสิ่งแวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย
นิตยสาร Asian Power
รางวัลระดับเงิน - จากการคิดค้นโครงการลดการใช้พลังงาน ในโรงไฟฟ้าบางประอินโคเจเนอเรชั่น
นิตยสาร Asian Power
องค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2018
นิตยสาร IR Magazine
Domestic Bond of The Year
นิตยสาร International Financing Review Asia (IFR Asia)
บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 ให้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมและมีส่วนร่วมในการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
บริษัท CKPower ได้เข้าร่วมงาน SET Thai Corporate Day 2015
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันผู้มอบรางวัล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ตลท.
CKPower ได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 2,860,000,000 บาท
กลุ่มผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO (บริษัทเอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, บจก.หลักทรัพย์บัวหลวง, บริษัทเคที ซีมิโก้, บจก.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์)