บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระจากบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีการพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย และพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตของบุคคลในองค์กร โดยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่

  1. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir
  2. อีเมล directors@ckpower.co.th และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ckpower.co.th
  3. ช่องทางการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านอีเมล humanrights@ckpower.co.th
  4. จดหมายปิดผนึก ส่งถึง
    บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    หรือ กรอกแบบฟอร์ม ด้านล่างนี้

โปรดให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ - ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ เราจะทำการติดตามและติดต่อกลับ

คุณสามารถแนบข้อมูลของคุณได้ที่นี่

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและกรณีทุจริต
ข้อร้องเรียนและกรณีทุจริต ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ และจำนวนข้อร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 0/0 0/0 0/0
จำนวนเบาะแสที่ได้รับ และจำนวนเบาะแสที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น 0/0 0/0 0/0