ยินดีต้อนรับสู่…

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ ในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของบุคลากร ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับโลกในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางพลังงานสะอาดให้แก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทุกภาคส่วน เพื่อให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน เรากำลังมองหาบุคลากรคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อน “พลังงานที่ไม่มีสิ้นสุด” ไปด้วยกันกับเรา

ที่ CKPower เราไม่เพียงแต่สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน เรายังเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายเดียวกัน พร้อมการยอมรับในความแตกต่าง มีความเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ด้วยการทำประโยชน์ให้ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และโลก ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรจึงถูกรังสรรค์ขึ้นโดยพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณพร้อมหรือยัง ที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดไปกับเรา CKPower


คุณพร้อมหรือยัง ที่จะบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ และโอกาสที่จะได้สัมผัสกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพระดับโลก

CKPower พร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน

ที่ CKPower... เราเชื่อในเรื่องของการทำงานเป็นทีมและการเคารพในความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก สิทธิมนุษยชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลกมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อแบบเดียวกันกับเรา และต้องการการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา … CKPower

ตำแหน่งงานว่าง

เพราะคุณคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะก้าวไปข้างหน้ากับเรา...

วันนี้... CKPower พร้อมแล้วที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ผู้มีความสามารถเช่นคุณ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ

ร่วมงานกับเรา