รายงานความยั่งยืนปี 2564
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงาน
- ด้านประสิทธิภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ดาวน์โหลด
- ด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
- ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ดาวน์โหลด
- ด้านบุคลากร
ดาวน์โหลด
ขอบเขตการจัดทำรายงาน
ดาวน์โหลด
GRI Content Index
ดาวน์โหลด
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ
ดาวน์โหลด