8

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) สัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (“Thin Film”) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ Thin Film

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ค่ารับซื้อไฟส่วนเพิ่ม

8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี

ระยะเวลา

5 ปี พร้อมเงื่อนไขการต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

สิงหาคม 2556

สถานะ

IN OPERATION

ที่ตั้ง

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา