1,285

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

บริษัทถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 42.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

Run-of-River

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

29 ตุลาคม 2562

ระยะเวลา

29 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ที่ตั้ง

สปป.ลาว

สถานะ

IN OPERATION

Green Bond FrameWork and Second Party Opinion

Download Green Bond Reports

Green Bond FrameWork
Second Party Opinion
Green Bonds Allocation and Impact Report 2023

PROJECT VIDEO

Xayaburi Power

NAVIGATION LOCK

SPILLWAY

POWERHOUSE

FISH PASSAGE