1,285

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

บริษัทถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 42.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

Run-of-River

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

29 ตุลาคม 2562

ระยะเวลา

29 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ที่ตั้ง

สปป.ลาว

สถานะ

IN OPERATION

PROJECT VIDEO

Xayaburi Power

NAVIGATION LOCK

SPILLWAY

POWERHOUSE

FISH PASSAGE