615

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

บริษัทถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ในบริษัท โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ผู้ถือหุ้น

* CKPOWER hold 61.33% in SouthEast Asia Energy Limited

เทคโนโลยี

Storage Dam

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

มกราคม 2556

ระยะเวลา

25 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ที่ตั้ง

สปป.ลาว

สถานะ

IN OPERATION