120

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

BIC2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแบบโคเจนเนอเรชั่น

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

มิถุนายน 2560

ระยะเวลา

25 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ที่ตั้ง

อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานะ

IN OPERATION