นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยดุ๊กประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
 • - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

 • บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 : กรรมการบริหาร/กรรมการ
 • บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น : ประธานกรรมการ
 • บจ. บางเขนชัย : กรรมการ
 • บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ :
  • กรรมการบริหาร/กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการ (2553-มี.ค. 2563)
 • บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ : กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ