ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา) มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรLeadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา ความยั่งยืนของธุรกิจดิจิทัล : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
 • - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • บมจ. ทีทีดับบลิว :
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  • กรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง (2561-ก.ค. 2563)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

 • บจ. ประปาปทุมธานี : กรรมการ (2561-ก.ค. 2563)