ดร. จอน วงศ์สวรรค์
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
  • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 157/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
  • 0.005
ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions สายงานที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

-