มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งปรับลดจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ การซื้อหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประกาศการจ่ายเงินปันผลปี 2563 และอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มวาระการประชุม เปลี่ยนวันประชุมผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล)
แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประกาศการจ่ายเงินปันผลปี 2563 และอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มวาระการประชุม เปลี่ยนวันประชุมผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล)
แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และประกาศการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)