CKP

หุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต
ตราสารหนี้
หนังสือชี้ชวน
2561
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 - Tranche 2 18 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 71 10 ปี 2,500 ล้านบาท(1) 4.06% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 - Tranche 2 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 66 3 ปี 1,500 ล้านบาท 2.62% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 - Tranche 3 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 70 7 ปี 1,500 ล้านบาท(2) 3.76% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
2564
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 1 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 67 3 ปี 1,500 ล้านบาท 1.74% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 2 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 69 5 ปี 1,000 ล้านบาท 2.45% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 3 28 พ.ค. 64 28 พ.ค. 71 7 ปี 1,500 ล้านบาท(3) 3.02% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 21 ต.ค. 64 21 ต.ค. 74 10 ปี 2,000 ล้านบาท(4) 3.58% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด
2565
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 4 พ.ย. 65 4 พ.ย. 75 10 ปี 1,000 ล้านบาท(5) 4.71% ต่อปี A- / คงที่
ดาวน์โหลด

(1) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

(2) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

(3) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

(4) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

(5) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

NN2

หุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต
ตราสารหนี้
หนังสือชี้ชวน
2560
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560
- Tranche 2
5 ต.ค. 60 5 ต.ค. 67 7 ปี 1,400 ล้านบาท 3.48% ต่อปี A / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560
- Tranche 3
5 ต.ค. 60 5 ต.ค. 70 10 ปี 3,600 ล้านบาท(1) 3.69% ต่อปี A / คงที่
ดาวน์โหลด
2561
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 30 มี.ค. 61 30 มี.ค. 73 12 ปี 3,000 ล้านบาท(2) 3.98% ต่อปี A / คงที่
ดาวน์โหลด
2562
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562
- Tranche 3
7 มี.ค. 62 7 มี.ค. 70 8 ปี 2,000 ล้านบาท(3) 3.88% ต่อปี A / คงที่
ดาวน์โหลด
2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 5 มี.ค. 63 5 มี.ค. 68 5 ปี 600 ล้านบาท(4) 2.45% ต่อปี A / คงที่  
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563
- Tranche 1
30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 66 3 ปี 400 ล้านบาท 3.20% ต่อปี A / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563
- Tranche 2
30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 68 5 ปี 600 ล้านบาท 3.60% ต่อปี A / คงที่
ดาวน์โหลด

(1) ทยอยจ่ายคืนเงินต้นสามงวด ในปี 2568 2569 และ 2570

(2) ทยอยจ่ายคืนเงินต้นสามงวด ในปี 2571 2572 และ 2573

(3) ทยอยจ่ายคืนเงินต้นสามงวด ในปี 2568 2569 และ 2570

(4) ขายให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด

งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2563
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2564
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2565
ดาวน์โหลด

XPCL

หุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต
ตราสารหนี้
หนังสือชี้ชวน
2565
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
- Tranche 1
27 ก.ค. 65 27 ก.ค. 68 3 ปี 4,031 ล้านบาท 4.50% ต่อปี BBB+ / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
- Tranche 2
27 ก.ค. 65 27 ก.ค. 69 4 ปี 1,258 ล้านบาท 4.75% ต่อปี BBB+ / คงที่
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
- Tranche 3
27 ก.ค. 65 27 ก.ค. 70 5 ปี 3,106 ล้านบาท 5.00% ต่อปี BBB+ / คงที่
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2564
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2565
ดาวน์โหลด