ความท้าทาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานของ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนองค์กร ต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของ องค์กร พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

การดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย วิสัยทัศน์ และหลักปฏิบัติของที่ดีขององค์กร ตลอดจน ดำเนินงานตามมติประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการบริษัทได้ พร้อมกันนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีความสมดุล
คณะกรรมการ จำนวน (คน)
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11
คณะกรรมการอิสระ 4
คณะกรรมการ จำนวน (คน) ร้อยละ
เพศหญิง 1 9
เพศชาย 11 81
รวม 12 100

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย อาทิ ทักษะด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความบกพร่องใน สมรรถภาพทางร่างกาย ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและมุ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มั่นคงและเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งติดตามความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากทุกสายงาน อาทิ สายงานวางแผนธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงรายปี ภายใต้การประเมินความเสี่ยง 5 ด้าน

นอกจากนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite / Risk Tolerance) ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกๆ 3 เดือน เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ซึ่งเป็นอิสระต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแต่งตั้งผู้มีความรู้และความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร โดยสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทีมีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า ดังนี้

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มีความสำคัญที่อาจส่งผลกับบริษัทซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงใหม่ในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า

ความเสี่ยง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ได้แก่ ปริมาณน้ำ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 • ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า
 • การประมาณการค่าไฟฟ้า (Declaration) ยากขึ้น เพราะสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลง
การจัดการความเสี่ยง
 • ศึกษาวิจัยปริมาณน้ำและการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
 • ประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติและคาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change ทุกโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด
 • ทำแผนการรับมือภัยธรรมชาติ ทั้งด้านการผลิต การซ่อมบารุง การทำงานของอุปกรณ์ ความปลอดภัยของพนักงาน
 • ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีความสามารถทนรับสภาพภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ เช่น ยกระดับพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อป้องกัน น้ำท่วม ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทนสภาพอากาศร้อน/หนาวจัดได้ และออกแบบระบบสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้าที่รับสภาพน้ำท่วมได้
 • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และระบบติดตามแบบ real time ผ่าน Web based monitoring system เพื่อให้มั่นใจว่าภายหลังการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงสร้างโรงไฟฟ้ายังมีการติดตามและดูแลความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive measure) ด้วยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยง

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การใช้พลังงานทดแทน การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 • พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
 • รูปแบบการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจเปลี่ยนไป
 • นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
 • โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงตามต้นทุน
การจัดการความเสี่ยง
 • ศึกษาและประเมินความสามารถของการดำเนินธุรกิจการใช้พลังงานทดแทน ทั้งด้านบุคคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาและติดตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศต่างๆ
 • เพื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุน และขยายฐานธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
 • ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มราคาของอุปกรณ์/แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า
ความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Digital Transformation

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 • พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
 • การดำเนินธุรกิจต้องรวดเร็ว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การจัดการความเสี่ยง
 • เพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรในการทำงาน
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดและจรรยาบรรณของบริษัท อีกทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่เสริมสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ประกาศใช้แนวทางการงดรับและให้ของขวัญ ภายใต้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์กร อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับแนวทางการงดรับและให้ของขวัญให้เป็นนโยบายองค์อย่างเป็นทางการในปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของการบริหารจัดการภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “ความอดทนต่อการทุจริตเท่ากับศูนย์ (Zero Tolerance)”

การดำเนินการทางด้านภาษี

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่จ่ายภาษีอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน ภายใต้นโยบายทางด้านภาษีขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม