ความท้าทาย (GRI 103-1)

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้ความเป็นพลวัตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ซึ่งอาจส่งผลต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการรักษาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน จึงถือเป็นความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงาน (GRI 103-2)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคล” คือหัวใจหลักในการสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กรดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านการยกระดับศักยภาพพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ภายใต้นโยบายการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ที่มุ่งพัฒนา ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจน จัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและโอกาสทางสายอาชีพ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ยปีละ 10,000 บาทต่อคน โดยมีงบประมาณจัดสรรให้แต่ละตำแหน่งเป็นการเฉพาะ ได้แก่ 10,000 บาทสำหรับพนักงาน 15,000 บาท สำหรับระดับผู้จัดการ 20,000 บาทสำหรับระดับผู้อำนวยการ 30,000 บาท สำหรับระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ 40,000 บาท สำหรับระดับรองกรรมการผู้จัดการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี (บาทต่อคน)
พนักงาน 10,000
ผู้จัดการ 15,000
ผู้อำนวยการ 20,000
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 30,000
รองกรรมการผู้จัดการ 40,000

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร (CKP Performance Appraisal Manual) และใช้รูปแบบการประเมินดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน มีความเป็นธรรม และสามารถนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการไคเซน (Kaizen) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กร โดยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผ่านการดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กร โดยมีบุคลากรมากกว่าร้อยละ 99 นำหลักการไคเซนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ทักษะและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรแต่ละระดับ โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ดังนี้

หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร
จำนวน 4,722 ชั่วโมง
Core Program Soft Skill Train the Trainer Functional Training
สำหรับพนักงานทุกคน สำหรับเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเฉพาะด้าน สำหรับพนักงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน สำหรับพนักงานที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงลึก
 • Core Value
 • Kaizen
 • Outward Mindset
 • Out ward Mindset for Leader
 • Business Proposals and Report Writing,
 • SAP
 • Engineer Team
 • IT
 • Procurement and Accounting
 • Storytelling for Influence
 • Creative slide for Presentation
 • PDPA
 • THSI
 • Microsoft 365  
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวปั่นจั่น
 • ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
 • ข้อกำหนดด้านคุณภาพ  9001:2015
 • การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริงภาคสนามกรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไปในพื้นที่ที่กำหนด
 • เทคนิคการผจญเพลิง,ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
 • การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัย
 • First Aid & CPR,
 • โภชนาการ
 • Internal Audit 3 ระบบ(9001:201514001:2015, 45001:2018)
 • ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
จำนวน 6,058 ชั่วโมง

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหาร หลักสูตร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทย และต่างประเทศ
 • The Standard Economic  Forum
 • The world สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด
 • After Covid: How Thailand wins is the Next  Normal
 • Singularity U Virtual Summit Thailand 2020
 • Outward Mindset at Work
 • Growth Mindset,
 • The Four Houses of DISC
 • Gas Insulated Substation
 • ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน 
 • พัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course
 • Gallup Global Strengths Coach

พนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหาร หลักสูตร
 • หลักสูตร Leadership for Manager จากสถาบัน SEAC   
 • หลักสูตรที่ให้พนักงานระดับหัวหน้างานได้อบรมเทคนิคพื้นฐานของการบริหารทีมงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทีม เช่น
  • Growth Mindset
  • Emotional Intelligence
  • Step in for leader 10 Skills
  • E3: Empower, Engage
  • Execution
  • DISC รู้จักคนแต่ละประเภทในที่ทำงาน
  • Design Thinking, Managing in a minute.
บริษัทให้พนักงานเข้ารับอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำตามแต่ละสาขาสายงาน ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถนำไปต่อยอดให้งานมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรภายนอก
  • Board that make Difference (BMD)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
การดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2563
หลักสูตรการอบรม จำนวนหลักสูตร (หลักสูตร) เวลาการฝึกอบรม (ชั่วโมง) พนักงานเข้าร่วม (คน)
หลักสูตรภายใน
In-house Training (Soft Skill) 80 4,722 162
รวม 80 4,722 162
หลักสูตรภายนอก
YourNextYou Program (Soft Skill) 39 2,350 48
Functional Training 89 3,867 82
รวม 128 6,217 130
รวมทั้งหมด 208 10,939 292
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คิดเป็น 4,998,466.00 บาท
 • พนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 93.02
 • การฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 37 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี) (GRI 404-1)
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม  35.69 ชม.
จำแนกตามเพศ
หญิง  36.59 ชม.
ชาย  35.16 ชม.
จำแนกตามระดับ
ผู้บริหาร 7.5 ชม.
คณะกรรมการบริษัท 29.89 ชม.
พนักงาน 36.07ชม.
*จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชม.รวม หารด้วย จำนวนพนง.ที่เข้าอบรม)
โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงาน และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ ภายใต้นโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพภายในองค์กร เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานที่ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเป็นการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน สำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญในสายงานหลัก รวมถึงสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทที่มุ่งสรรหาบุคลากรศักยภาพสูงภายในองค์กรก่อน ซึ่งใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของพนักงานเข้ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการสืบทอดตำแหน่งขององค์กร ซึ่งบุคลากรที่จะเข้ารับตำแหน่งการทดแทน (Successor) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและสืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างมีศักยภาพ และมีความต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างโอกาสการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนพนักงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยยังคงมีการจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีการสนับสนุนดำเนินงานด้านบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 45001 OHSAS 18000 มอก.18001 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในช่วงเวลาที่มีโรคระบาด บริษัทได้จัดให้มีการรักษาความสะอาด ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการพนักงาน(GRI 401-2)

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดให้กับพนักงานประจำและลูกจ้างอย่างครอบคลุม ผ่านการกำกับดูแลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการที่เป็นธรรมตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม อาทิ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B ให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยงและยังไม่มีภูมิคุ้มกัน เงินช่วยหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานทุพพลภาพ การหยุดลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร เงินสำหรับผู้เกษียณ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการทบทวนและปรับการเพิ่มสวัสดิการตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนมุ่งสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานที่คำนึงจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล ผ่านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานและในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งผนวกแนวทางการดำเนินงานความยั่งยืนควบคู่ไปกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรม และการสื่อสารต่าง ๆ พร้อมทั้งมีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานผ่านองค์กรภายนอกเพื่อวัดผลการดำเนินงานทุก ๆ 2 ปี โดยการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจและหรือผลความผูกพันของพนักงานไปวิเคราะห์และจัดทำโครงการปรับปรุงการดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อผูกใจผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
ผลการดำเนินงาน 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย ปี 2564
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ) n/a 74 n/a n/a 75
ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
*ช่วงคะแนน 1-5
n/a 3.87 n/a n/a 3.9
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (GRI 404-2, GRI 404-3)

ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพสำหรับพนักงานในการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินโครงการดูแลและมอบโอกาสสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุอีกด้วย

การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำปี 2563 (GRI 103-3)

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับการประเมินจากดัชนีชี้วัดระดับสากล ร่วมกับจัดทำช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นและ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และความสนใจของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคน 37.33 ชั่วโมง
พนักงานเข้าร่วมอบรม 93.02% ชาย 90.64% หญิง 97.32%
เครือบริษัท จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคน รายจ่ายการฝึกอบรม
CKP 125 ราย (98.43%) 46.72 3,615,141.16
BIC 57 ราย (100%) 54.84 1,209,989.89
NN2 22 ราย (75.86%) 11.18 65,683.77
XPCL 86 ราย (86.87%) 19.58 107,651.18
SEAN 2 ราย (100%) 12 (ค่าใช้จ่ายรวมกับคอร์สอบรมหลักของ CKP)
BKC 1 ราย (100%) 19 (ค่าใช้จ่ายรวมกับคอร์สอบรมหลักของ CKP)
โครงการ ลดอ้วน ลดพุง รุ่นที่ 2

โครงการ ลดอ้วน ลดพุง รุ่นที่ 2 เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นอันตรายของโรคอ้วน เนื่องจากโรคอ้วนเป็นโรคที่พบเห็นบ่อยตั้งแต่วัยเด็กจนวัยผู้สูงอายุ เมื่อเราอ้วน นอกจากจะทำให้บุคลิกภาพไม่ดึงดูดและไม่น่าสนใจแล้วยังมีผลเสียต่อ สุขภาพของเรา เพราะเป็นสาเหตุในการเกิดโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคกระดูก เป็นต้น ซึ่งการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยขจัดความอ้วนเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากกว่าปริมาณอาหาร ที่ได้รับร่างกายจะนำไขมันส่วนเกินที่เก็บสะสมเอาไว้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานในการออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักลดลง การออกกำลงกายยังมีผลดีระยะยาวทำให้สุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจดี บุคลิกดี เป็นดึงดูดใจของผู้คนที่พบเห็น ทำให้คล่องแคล่วว่องไว และลดสาเหตุในการเกิดโรคต่าง ๆ อีกมากมาย ในการดำเนินกิจกรรม มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 คน แบ่งเป็นพนักงานที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ผลการดำเนินงาน พบว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ระหว่าง 23.00 - 30.00 จำนวน 22 คน สามารถลดน้ำหนักเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 3.53 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้ที่ 22 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

มีการจัดอบรมหลักสูตร Leadership Program เพื่อยกระดับและอัพเดททักษะใหม่ ๆ เติมทักษะที่จำเป็นในยุคนี้ให้ทันกับโลกยุค New normal พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร และทำการปลดล็อค Mindset ให้กับพนักงานในการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ อาทิ Emotional Intelligence ,Growth Mindset, Step in Leader 10 Skills, Servant Leadership ,DISC,Coaching in a minute,Leadership skill และอีกหลากหลายหลักสูตรที่นำมา Upskill และ Reskill จากสถาบันฝึกอบรม SEAC ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ระดับ World-class ผ่าน Classroom Learning,Social Learning,Online Learning และสามารถนำ Framework จาก Library กลับมาพัฒนาให้กับทีมต่อได้อีกด้วย เปิดมุมมองให้ก้าวทันสถานการณ์ในยุค new normalซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถเลือกที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ทุกที ทุกเวลา และทุก ๆ วันและพัฒนาต่อไปยังทีมและข้ามทีมได้

โดย HRD ได้กำหนดเป้าหมายหลังจากการเรียนรู้ให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้ และนำกลับไปแบ่งปันต่อให้กับทีม หรือข้ามทีมไปยังบริษัทในกลุ่ม CKP Group ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับแนวคิดของพนักงานระดับหัวหน้างานให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารคน และทีม และพร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ด้วยการพัฒนาตนเองเป็นผู้แบ่งปัน

สำหรับพนักงานระดับสูงก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพในเรื่องแนวคิดการบริหารทีมโดยการนำหลักสูตร Outward Mindset Concept เข้ามาใช้เป็นหลักการบริหารทีม และมีการพัฒนาทีมงาน Engineer ให้มีความรู้ในเรื่อง Business Proposal and Report Writing เพื่อเป็นการพัฒนาการเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังจัดอบรมหลักสูตรTrain the Trainer เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนเองถนัดและมาแบ่งปัน หรือสอนให้น้องในทีมได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตนเอง

มีการอบรมหลักสูตร Creative Presentation เพื่อพัฒนาเทคนิคการนำเสนอให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย และมีการจัดอบรมหลักสูตร Story telling พัฒนาทักษะการนำเสนอให้มีศักยภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได้นำหลักสูตร Microsoft Office 365 มาเสริมความรู้และเทคนิคการทำงานให้รวดเร็วขึ้นและทันสมัย เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น