ความท้าทาย (GRI 103-1)

ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีพันธกิจในการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดี และคุณค่าร่วมกัน ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับชุมชนและสังคม (Social License to Operate) นอกจากนี้ โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนยังส่งผลทางอ้อมต่อบริษัทและบริษัทในเครือ ในการสร้างความตระหนักรู้ขององค์กร (Brand Awareness) ต่อผู้คนในวงกว้างซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอีกทางหนึ่ง

การดำเนินงาน (GRI 103-2) (GRI 413-1) (GRI 413-2)

บริษัทกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีคณะทำงานด้านความยั่งยืนทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการนำนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรับรู้ความคืบหน้าของการจัดการด้านสังคมได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานการผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมนั้น บริษัทมุ่งเน้นนำขีดความสามารถของธุรกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตชุมชนในกรอบการดำเนินงาน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รายละเอียด
มุ่งแสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรมการพัฒนาสังคมต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
มุ่งปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเคารพในความแตกต่าง ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
บริษัทดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีสุขอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งแนวทางการป้องกันอุบัติภัย พร้อมกันนี้ บริษัท ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การกำจัดของเสียภายในชุมชน รวมถึงการบริโภคอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการอบรมดับเพลิงและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
บริษัทดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีสุขอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งแนวทางการป้องกันอุบัติภัย พร้อมกันนี้ บริษัทยังให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การกำจัดของเสียภายในชุมชน รวมถึงการบริโภคอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการอบรมดับเพลิงและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬาและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนความช่วยเหลือจากอุบัติภัย วิกฤตการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

การดำเนินการร่วมกับชุมชนและสังคม บริษัทมุ่งใช้ขีดความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ “ร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม” โดยพนักงานถือเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนในการผสานความร่วมมือและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากความต้องการของชุมชนสู่การลงมือทำโครงการ/กิจกรรม และการติดตามผล ในปี 2564

โยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน

บริษัทมุ่งรับผิดชอบต่อชุมชมและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 612 ครัวเรือน ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำโขง โดยได้โยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน (Resettlement & Relocation) พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนการโยกย้ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งสนับสนุนและพัฒนาหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่กระจายตัวและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้กลายมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า น้ำประปา และเส้นทางคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่อง นำไปสู่การมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปี 2564 ได้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่รายได้ครัวเรือนต่อปีต้องไม่น้อยกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 15 ล้านกีบต่อครัวเรือนต่อปีได้สำเร็จ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัท จัดให้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ที่ครอบคลุมการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นของชุมชนต่อการดำเนินโครงการของบริษัท ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ทำการเสนอแนะและร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทมุ่งหาแนวทางการแก้ไขและการเยียวยา พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางและพิจารณากิจกรรมและโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมร้อยละ 100 ของการดำเนินงานภายในบริษัท ภายใต้หลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในการมีจิตสำนึกสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผนวกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม อีกทั้งทางบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนทางด้านสาธารณสุขใน สปป.ลาว

การประเมินผลกระทบ บริษัทสำรวจความคิดเห็น ข้อกังวล และความต้องการของชุมชน รวมถึงประเมินผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท ต่อชุมชนใกล้เคียงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลสำรวจจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถตอบความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็น ไม่พบปัญหาจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: * แสดงถึงผลกระทบต่อชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ

โครงการหิ่งห้อย

บริษัทเริ่มดำเนินโครงการหิ่งห้อยตั้งแต่ปี 2559 มีจุดเริ่มต้นลงพื้นที่สำรวจลักษณะพื้นที่ สำรวจความคิดเห็น ข้อกังวล และความต้องการของชุมชนก่อนการดำเนินโครงการหิ่งห้อยสู่การร่วมแรงร่วมใจร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมการผลิตไฟ้ฟ้าของพนักงานมาช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เช่น การส่งเสริมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ให้กับอาคารเรียน ห้องสมุดของชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการหิ่งห้อยสามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม ที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการประกอบธุรกิจพลังงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้กับพนักงานในองค์กร

ปี 2564 หิ่งห้อยปีที่ 6

พัฒนาโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ สร้างอาคารเรียน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนการศึกษาที่รองรับทั้งเด็กนักเรียนชายและหญิง รวมถึงผู้พิการ ติดตั้งระบบปั๊มน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำบาดาลทำงาน และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่ม สปป.ลาว และองค์การอนามัยโลก และ ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนอนุบาล หินหัวเสือ พื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 แขวงไซสมบูน สปป.ลาว
พนักงานจิตอาสา 207 คน ชุมชนและสังคมที่ได้รับประโยชน์ 1 ชุมชน เด็กและเยาวชน 135 คน

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี โครงการหิ่งห้อยสามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการประกอบธุรกิจพลังงานสะอาดของบริษัทบูรณาการตามวิถีชุมชนถึง 40 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณสมบัติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันสะสมถึง 1,676 คน อีกทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พนักงาน ที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมสะสมถึง 779 พนักงาน ชุมชนมีส่วนร่วม 8 ชุมชน เครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทถึง 16 หน่วยงาน และขยายผลต่อยอดสู่การลงมือทำจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนและสังคมถึง 7 แหล่งเรียนรู้ เช่น กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า อาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อเก็บน้ำระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟส่องสว่างถนน พลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งบริษัทได้รับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 575 คน บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากภายนอกถึง 2.7ล้านบาท ในการดำเนินโครงการหิ่งห้อยที่ต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันและในอนาคตบริษัทสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่ในการสานต่อในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาให้เกิดคุณค่า...พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและสังคม และเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมเพื่อสังคม จำนวนกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมทั้งสิ้น 39 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15 ล้านบาท