CKPower ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากจำนวนบริษัทที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ทั้งสิ้น 146 บริษัท สะท้อนให้เห็นว่า CKPower และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทุกมิติทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่างเป็นรูปธรรม

CKPower มีการจัดทำกลยุทธ์สนับสนุน 9 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ครอบคลุมครบทั้ง 3 มิติ (ESG) ซึ่งบริษัทมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการทรัพยากร การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ การบริหารจัดขยะ เพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว

สำหรับปี 2564 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า และการพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์