ความท้าทาย (GRI 103-1)

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงยังส่งผลต่อเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงาน ที่มุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียนที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การดำเนินงาน (GRI 103-2) (G4-EU1) (G4-EU2) (G4-EU10)

บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ความสำคัญในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เข้าไปลงทุน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีระบบการบริหารจัดการต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยต่อยอดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยโครงการไฟฟ้าแต่ละประเภทมีกำลังการผลิตติดตั้งและพลังงานสุทธิทั้งหมด ดังนี้

ประเภทโครงการไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) พลังงานสุทธิทั้งหมด (MWh)
น้ำ 1,900 7,221,507
พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์) 29 20,130
ก๊าซธรรมชาติ 238 1,535,670
รวม 2,167 8,777,307
การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต โดยมีการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอยู่เสมอ ในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ ครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การลดการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียโดยนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,409,417 บาท

โครงการปรับเปลี่ยนค่าควบคุม Chloride ของหอหล่อเย็น BIC 1

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต เป็นการพัฒนาและวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายการผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี

ค่าควบคุม ก่อนเริ่มโครงการ ก.ค. 2560 ส.ค.-ธ.ค. 2560 หลังเริ่มโครงการ ม.ค.-ธ.ค. 2561 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ปี 2563
ค่า Chloride น้อยกว่า 200 ppm 350 – 400 ppm 350 – 400 ppm 350 – 400 ppm 350 – 400 ppm
ปริมาณน้ำ Blow down 252,818 m3/ปี (ปี2559) ลดลง 33,014.64 m3 ลดลง 47,014.08 m3 ลดลง 27,534.08 m3 ลดลง 9,711.92 m3
จำนวนเงินที่ประหยัดได้ - 1,380,376.80 บาท 3,228,260.30 บาท 2,331,490.75 บาท 2,484,241.70 บาท
ความมั่นคงและความพร้อมของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงและความพร้อมของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้กับลูกค้าทุกรายของบริษัทฯและบริษัทในเครือได้อย่างมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกจำนวน 5 โครงการ ได้เริ่มเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,291.73 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่สะอาด เพิ่มความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัทฯ และตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีระบบควบคุมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือตรวจวัดตามมาตรฐานสากล ประกอบกับมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตามแผนการติตามตรวจสอบที่กำหนด รวมถึงการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนที่มีการกำหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจนตลอดอายุของโรงไฟฟ้า

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต (G4-EU28) (G4-EU29) (G4-EU30)

ความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจส่งผลให้ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ เกิดการหยุดชะงักได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการจัดการในภาวะวิกฤต โดยบริษัทประกาศใช้นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของทั้งบริษัทฯและบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่มือแผนฉุกเฉินและทำการอบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในทุก ๆ ปี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดคิด อาทิ อัคคีภัยและอุทกภัย

การเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2560 2561 2562 2563
ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง(System Average Interruption Frequency Index :SAIFI*) 0.1 0.04 0 0
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง(System Average Interruption Duration Index :SAIDI*) 19.02 32.52 0 0
*ข้อมูลจากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงไฟฟ้า ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ความพร้อมของ ระบบจำหน่าย (ร้อยละ) NN2 Hydro Plant 98.12 93.11 98.15 97.13 97
Xayaburi Hydro Plant - - 99.74 97.88 95
Cogeneration Plant 97.03 97.89 95.69 96 97.78
การหยุดการผลิต โดยไม่เป็นไปตามแผน* (เหตุการณ์) NN2 Hydro Plant 4 5 3 2 3.5
Xayaburi Hydro Plant - - 6 14 -
Cogeneration Plant - - 2 - 2
รายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน (ล้านบาท) NN2 Hydro Plant 0.38 0.10 93 0.13 <1
Xayaburi Hydro Plant - - 0.419 21.87 22.85
Cogeneration Plant - 2.60 3.50 - 1.644
Remarks: *Unplanned shutdowns, only had impacts on customers
1) Xayaburi Hydro Plant COD on 20 October 2019.
2) BIC2 COD on 29 June 2017.
3) NN2 Hydroelectric Power Plant was penalty by the water supply limitation (LDs) in July 2019 although the machine was remain availability.
4) Xayaburi Hydro Plant has 8 turbines, 7 for EGAT and 1 for EDL, however, 1 for EDL ceased its operation in 2020 (but still with regular maintenance), to reflect the real performance, availability and reliability, in 2020, we apply 7 turbines data in this report.
ผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิตในปี 2563 (GRI 103-3)
ความพร้อมของระบบจำหน่าย ร้อยละ 97 การหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน 16 เหตุการณ์ รายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน 22 ล้านบาท
การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 0 เหตุการณ์