กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)
2. การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)
3. การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)
4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Review and Continuous Improvement)

การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยการระบุประเด็นจะถูกพิจารณาจากความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นด้านความยั่งยืนที่กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสำคัญ และแนวโน้มความยั่งยืนของโลกจากหน่วยงานชั้นนำด้านความยั่งยืนสากล อาทิ หลักการรายงานของ มาตรฐาน GRI (Reporting Principles) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board: SASB)

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)

บริษัทฯ นำผลที่ได้จากกระบวนการระบุประเด็นสาระสำคัญ (Materiality Identification Process) มาพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน จำนวน 11 ประเด็น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับต่ำ 2) ระดับปานกลาง และ 3) ระดับสูง

การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ภายใต้ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งนำเสนอผลการประเมินต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อทำการพิจารณาและขอความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Review and Continuous Improvement)

บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดทำประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการสรุปว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดและประเด็นใดบ้างที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ดำเนินการวางแผนเพื่อทำการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้น ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบริการใหม่ๆ ดังนี้

ผลการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อธุรกิจ

 • 1การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • 2ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ และความพร้อมของการดำเนินการ
 • 3การบริหารจัดการความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • 4การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • 5การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • 6การเคารพสิทธิมนุษยชน
 • 7การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
 • 8การดูแลสังคมและชุมชน
 • 9สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทำงาน
 • 10การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • 11การจัดการพลังงานและการเปลียนแปลง สภาพภูมิอากาศ