กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)
2. การประเมินความสำคัญของประเด็นที่ส่งผลต่อธุรกิจ (Assess the significance of the impacts)
3. การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)
4. การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)
5. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Review and Continuous Improvement)

การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การประเมินความสำคัญของประเด็นที่ส่งผลต่อธุรกิจ (Assess the significance of the impacts)

ประเมินความสำคัญของประเด็นที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยการระบุประเด็นจะถูกพิจารณาจากความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นด้านความยั่งยืนที่กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสำคัญ และแนวโน้มความยั่งยืนของโลกจากหน่วยงานชั้นนำด้านความยั่งยืนสากล อาทิ หลักการรายงานของ มาตรฐาน GRI (Reporting Principles) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board: SASB)

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)

บริษัทนำผลที่ได้จากกระบวนการระบุประเด็นสาระสำคัญ (Materiality Identification Process) มาพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน จำนวน 11 ประเด็น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับต่ำ 2) ระดับปานกลาง และ 3) ระดับสูง

การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

บริษัทดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญภายใต้ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งนำเสนอผลการประเมินต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อทำการพิจารณาและขอความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Review and Continuous Improvement)

บริษัทจัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดทำประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการสรุปว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดและประเด็นใดบ้างที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทได้ดำเนินการวางแผนเพื่อทำการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้น ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ดังนี้

ผลการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อธุรกิจ

 • 1การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • 2ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ และความพร้อมของการดำเนินการ
 • 3การบริหารจัดการความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • 4การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • 5การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • 6การเคารพสิทธิมนุษยชน
 • 7การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
 • 8การดูแลสังคมและชุมชน
 • 9สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทำงาน
 • 10การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • 11การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ