ความท้าทาย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทตระหนักว่าการบริหารจัดการคู่ค้าที่ดีเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าให้ทุกบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ การลดความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้ายังเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่บริษัทต้องบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด

การดำเนินงาน

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและมีความเป็นธรรมสำหรับการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมไปถึงปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณคู่ค้าการทำงานคู่ค้า

จรรยาบรรณคู่ค้า
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environment) ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility)
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • การปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ
 • การส่งมอบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การไม่เลือกปฏิบัติ
 • การคุ้มครองแรงงาน
 • การไม่บังคับใช้แรงงาน
 • การจ่ายค่าจ้างผลประโยชน์และระยะเวลาการทางาน
 • ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • การดำเนินด้านสิ่งแวดล้อมต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ ​
 • การมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม​
 • การส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม​
 • การเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ​
 • การร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า

บริษัทได้ดำเนินงานการประเมินด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูล แบบสอบถาม ตลอดจนกำหนดแนวทาง และวิธีการดำเนินงานตรวจประเมิน พร้อมกันนี้ บริษัทเริ่มดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าในด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2562 รวมถึงกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคู่ค้าให้เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้าที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งปรับปรุงกระบวนการประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอดรับกับนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร

การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ การประเมินคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่
บริษัทกำหนดให้มีการประเมินคู่ค้ารายใหม่ (New Vendor Evaluation) ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การประกันสินค้าและบริการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมกันนี้ บริษัทมุ่งสนับสนุนและสื่อสารแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทดำเนินการคัดกรองคู่ค้าด้วยวิธีการประเมินคุณสมบัติ เพื่อให้ได้คู่ค้าที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักเกณฑ์ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพสินค้า การบริการ การส่งมอบ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน การรับประกันสินค้า มาตรฐานด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณา
การวิเคราะห์คู่ค้าสำคัญ

บริษัทได้จำแนกคู่ค้าเป็นสองประเภท คือ คู่ค้าหลัก (Critical Supplier) และคู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สัดส่วน
คู่ค้าหลัก (Critical Supplier) คู่ค้าที่มีมูลค่าสัญญาสูง คู่ค้าที่มียอดการใช้จ่ายสูง สินค้าทดแทนยาก และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต และมีความเสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง 10%
คู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier) คู่ค้าที่มียอดการงานใช้ปานกลางหรือมูลค่าสัญญาต่ำและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางหรือความเสี่ยงต่ำ 90%

การตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานของคู่ค้า

การตรวจประเมินผลงานหรือประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทคู่ค้า ยึดหลักเกณฑ์และจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท เพื่อให้ทางบริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำลังความสามารถของคู่ค้าครอบคลุม ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการตรวจประเมินคู่ค้าที่บริษัทดำเนินการ ได้แก่ การประเมินคู่ค้ารายปี (Yearly Performance Evaluation) การประเมินระหว่างปฏิบัติงาน และการตรวจประเมิน On Site Audit

ในกรณีที่คู่ค้ามีผลการประเมินต่ำ หรือไม่ผ่านการประเมิน บริษัทจะระงับการจัดซื้อจัดจ้างชั่วคราวหรือถอนชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัท โดยใช้แบบตรวจสอบผู้ขาย / ผู้ให้บริการ (Site Audit Checklist) เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพร่วมกัน เพื่อช่วยให้คู่ค้าทางธุรกิจมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า และผลกระทบที่่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 3 ประเด็นด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

สินเชื่อการค้า (Trade Credit)

ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัทบริษัทมีนโยบายให้เครดิตทางการค้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันแก่คู่ค้าของบริษัทโดยบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกิน 30 วัน ทั้งนี้ ในปี 2564 ระยะเวลาการให้เครดิตเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ 20 วัน โดยระยะเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า (GRI 204-1)

บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าผ่านโครงการอบรม สัมมนา และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้คู่ค้ารับทราบ

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ให้กับคู่ค้าด้านความปลอดภัย

บริษัทไฟฟ้า น้ำงึม 2 พาวเวอร์ จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ "การอบรมแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคู่ค้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2" ให้แก่คู่ค้าจำนวน 23 ราย สำหรับคู่ค้าประเภทคู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงไฟฟ้าและกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้คู่ค้ารับทราบผ่านการอบรม ทำให้คู่ค้ามีความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงไฟฟ้าคิดเป็น 100 % ของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด และสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดปี 2564 พบว่า จำนวนเหตุการณ์การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและคู่ค้าทั้งหมดเท่ากับศูนย์

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง สีเขียว (Green Procurement)

เนื่องด้วยบริษัทในกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ จากทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เป็นต้น เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงของพนักงาน และองค์กร จากส่วนประกอบจากวัสดุที่เป็นอันตราย และเพื่อพลักดันการอุปโภคผลิตภัณฑ์สินค้ากระแสสีเขียวให้เป็นค่านิยมของผู้บริโภคในองค์กรและสังคม ควบคู่ไปกับความสามารถในการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ผ่านการบริโภคอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า