ความท้าทาย

บริษัท ตระหนักดีว่าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท จึงมุ่งดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใสในองค์กร ผ่านนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนช่วยให้บริษัท สามารถประเมินความสำคัญและเข้าใจถึงมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร และนำผลการสำรวจดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน
ภายใน   ภายนอก  
พนักงาน ภาครัฐและ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า ชุมชน
และสังคม
คู่ค้าและ
ผู้รับเหมา
ผู้ถือหุ้น
ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินงาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การดูแลสังคมและชุมชน  
การบริหารจัดการความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
การเคารพสิทธิมนุษยชน
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การบริหารจัดการนวัตกรรม  
การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน          
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • การจ่ายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่ำเสมอและตามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า
 • การได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุขึ้น
 • การอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นใน CKPower
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การประชุมลูกค้าประจำปี
 • แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • ศูนย์ติดต่อลูกค้า ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • การฝึกอบรมสำหรับลูกค้า
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง
 • การให้บริการที่มีคุณภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอตามที่ตกลงกัน
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสบนแนวทางแห่งความยั่งยืน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การรักษาคุณภาพบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
 • การสำรวจความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
 • การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • การมีสิทธิต่าง ๆ ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (1 ครั้ง)
 • การรายงานแบบฟอร์ม 56-1 One Report (1 ครั้ง)
 • การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting) (4 ครั้ง)
 • กิจกรรม Opportunities Day ของตลาดหลักทรัพย์ (1 ครั้ง)
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท
 • การประชุมอื่น ๆ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง
 • ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
 • ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารและการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
 • การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและถูกต้องตามกฎระเบียบ
 • การสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับบริษัทได้
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
 • การลดผลกระทบจากธุรกิจที่อาจมีต่อชุมชนและสังคม
 • การดำเนินงานที่ไม่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การเยี่ยมชมชุมชน
 • กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ (CSR)
 • การเข้าร่วมเครือข่ายภาครัฐ
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง
 • การดำเนินที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ความร่วมมือที่ดีกับ CKPower
 • ขั้นตอนการจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • การแต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • การติดตามข่าวสารจากสื่อและนำมาพิจารณาในระหว่างการวางแผน
 • การสื่อสารกับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่อัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • การมีงานที่มั่นคง
 • การมีสถิติบันทึกเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ดี
 • การมีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่สามารถแข่งขันได้
 • การมีโอกาสในการเติบโต
 • การได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมรายบุคคล
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • แพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท ได้แก่ CKPower Mobile Application
 • จอประชาสัมพันธ์ Digital Signage
 • การประชุม Town Hall ปีละ 1 ครั้ง
 • การสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กรทุกๆ 2 ปี/ครั้ง
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง
 • การให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 • การมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • การมีโอกาสในการเติบโต
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • การปรับปรุงระบบดิจิตอลเพื่อความสะดวกของพนักงาน
 • การพัฒนาพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับในทุกระดับ
 • การส่งเสริมมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความไว้วางใจในผลประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยความซื่อสัตย์
 • ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย
 • จรรยาบรรณคู่ค้า
 • การแบ่งปันความรู้และการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และบริการ
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • กระบวนการขึ้นรายชื่อผู้ขาย
 • การสำรวจความพึงพอใจ
 • การวิเคราะห์การประชุมทุกไตรมาส
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง
 • การจัดหาซื้อและจัดหาที่โปร่งใสและยุติธรรม
 • การชำระเงินที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้ โอกาสในการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การกำหนดจรรยาบรรณของคู่ค้าโดยเน้นที่มิติ ESG ร่วมกับการตรวจประเมินประเด็นด้าน ESG
 • การรักษาระดับความไว้วางใจในกระบวนการจัดซื้อด้วยความโปร่งใสให้อยู่ในระดับสูงเสมอ
 • การกำหนดขั้นตอนการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการชำระเงินที่ตรงเวลา
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วน
 • การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน
 • การมีความสัมพันธ์ที่ดี
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ให้ความร่วมมือใน การส่งเสริมความยั่งยืนโดยภาพรวม
 • การมีส่วนร่วมในโปรแกรม / กิจกรรม / การแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • การมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
 • การเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด