ความท้าทาย (GRI 103-1)

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร ซึ่งจะต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเท่าเทียมและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายนอกและภายในองค์กร
นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินงาน (GRI 103-2)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC), หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGP) หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติตามความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองแรงงาน รวมถึงหลีกเหลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติการจัดจ้างแรงงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงานและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดครอบคลุมบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ภายใต้นโยบายการบริหารงานบุคคลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่น ๆ ดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา (GRI 412-2)
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2563

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เพิ่มเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ ในวันแรก ว่า CKPower ให้ความสำคัญเรื่องการเคารพ สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเป็นอย่างมาก โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน จำนวน 246 ชั่วโมง ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปแล้วทั้งสิ้น 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 100% ของพนักงานใหม่ในปี 2563 และคิดเป็นร้อยละ 16.1% ของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับรูปแบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซึ่งรวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านระบบ VDO Conference และดำเนินโครงการเพื่อให้พนักงานในทุกพื้นที่การทำงานสามารถเข้ารับการปฐมนิเทศผ่าน Mobile Application โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานจริงได้ในปี 2564

การปฏิบัติด้านแรงงาน (GRI 406-1) (GRI 407-1) (GRI 408-1) (GRI 409-1) (GRI 411-1)

บุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่สำคัญ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร ที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนการไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็กทั้งการจ้างงานโดยตรงหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานที่เท่าเทียมและมีศักยภาพเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการจัดสรรสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน รวมไปถึงตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน ตลอดจนเป็นช่องทางที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีสิทธิเสรีภาพในการวมกลุ่ม และร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟัง และเสนอแนะข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2564 มีแผนการจัดทำกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) โดยครอบคลุมทั้งในองค์กร และในห่วงโซ่อุปทาน