6

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย NRS ลงทุนในโรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Thin Film มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ Thin Film

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ค่ารับซื้อไฟส่วนเพิ่ม

8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี

ระยะเวลา

5 ปี พร้อมเงื่อนไขการต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

มีนาคม 2555

สถานะ

IN OPERATION

ที่ตั้ง

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา