นายณรงค์ แสงสุริยะ
  • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • บมจ. ช.การช่าง : ผู้บริหารอาวุโส/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

  • บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี : กรรมการบริหาร/กรรมการ
  • บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2 : กรรมการบริหาร/กรรมการ
  • บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น : กรรมการ