ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Boards that make Difference (BMD) รุ่น 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 19/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี “Chemical Risk Assessment Method” The Oversea Human Resource & Industry Development Association (HIDA), Japan สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
 • - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • บมจ. แปซิฟิกไพพ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

 • บจ. ไดก้า (ไทย) : ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ