แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและวีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
การลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด สำหรับเป็นหลักประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และประกาศการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564