CKPower ผลงาน CSR โดดเด่น ได้รับรางวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2565

บริษัท โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2022 เป็นปีแรก ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 โดย นายเดชา จันทวี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในงาน พิธีมอบรางวัล CSR-DIW Award 2022 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

รางวัล CSR-DIW Award 2022 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลเป็นปีแรก ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

โครงการที่บริษัทโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมคือ โครงการ BIC Healthy Exercise Project เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สอดคล้องตามเป้าหมาย SDGs 3 และ โครงการคลองสวยน้ำใส BIC ร่วมใจดูแลคลองจิก ติดตั้งกังหันน้ำโซล่าเซลล์ในคลองจิก จำนวน 4 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองจิกให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคได้ สอดคล้องตามเป้าหมาย SDGs ข้อ 6 และ 7

โครงการ BIC Healthy Exercise Project

 

โครงการคลองสวยน้ำใจ BIC ร่วมใจดูแลคลองจิก ติดตั้งกังหันน้ำโซล่าเซลล์ในคลองจิก