CKPower ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มอบเงินสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้บ้านโพนสะหวาด เมืองเฟือง สปป.ลาว

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 นําโดย คุณทศพร ทิพย์วรธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 (ที่ 2 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ให้แก่ บ้านโพนสะหวาด เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 1,663,000 บาท โดยได้รับเกียรติ จากคุณคำเพ็ด จันสมพู เจ้าเมือง เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) คุณสุกัน พงสะหวัด ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท พอนสะหวัน พัดทะนา จำกัดผู้เดียว (ที่ 1 จากซ้าย) และท่านสมสะไหว เล่งสะหวัด ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท พอนสะหวัน พัดทะนา จำกัด ผู้เดียว (ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องว่าการบ้านโพนสะหวาด เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา วางแผนดำเนินการซ่อมแซมโรงพยาบาลขนาดเล็ก และเป็นกองทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี